Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE

O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje aké sú Vaše práva s tým súvisiace. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s nami a/alebo nám poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Informácií o ochrane osobných údajov.

1. Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť:

Identifikačné údaje:     

Obchodné meno: GLOB Production SK, s.r.o.

Sídlo: Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava

IČO: 51 025 396

DIČ: 21 2058 9427

IČ DPH: SK21 2058 9427

Zápis: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121803/B

Kontaktné údaje:

Telefonický kontakt: +421 2 455 222 11

Emailový kontakt: info@globproduction.sk

(ďalej tiež len ako „Prevádzkovateľ“)

2. Ako a prečo sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti alebo tretej osoby
 • V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas

Účely spracovania osobných údajov sú nasledovné:

 • plnenie zmluvy
 • marketingové účely a účasť v spotrebiteľských súťažiach
 • spravovania zákazníckych žiadostí, podnetov, sťažností a otázok

Osobné údaje zákazníkov sa uchovávajú len po dobu, ktorá je nevyhnutá na určený účel spracovania osobných údajov, pri každom účele spracovania osobných údajov je uvedená doba, na ktorú zákazník udeľuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Marketingové účely a účasť v spotrebiteľských súťažiach

Zákazník udelením súhlasu s použitím svojich osobných údajov na marketingové účely pri iných kontaktných formulároch a prihláškach (vypracovanie návrhu a pod.) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefón za účelom oslovovania o nových produktoch a prebiehajúcich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Použitie osobných údajov sa končí odvolaním súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

V prípade spotrebiteľskej súťaže je právnym základom spracúvania osobných údajov Vami poskytnutý dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účely súťaže. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov na účely účasti v súťaži je dobrovoľné (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebudete zapojený do súťaže. Vaše osobné údaje spracovávame po dobu trvania súťaže a po dobu troch rokov od skončenia Súťaže. Po skončení tejto doby uchovávame iba také osobné údaje, pri ktorých je uchovávanie nevyhnutné na plnenie našich povinností, uplatňovania našich práv či k dosiahnutiu našich oprávnených záujmov, alebo tie, pri ktorých sme tak povinný v zmysle právnych predpisov.

Spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok

Zákazník vyplnením kontaktného formulára a poskytnutím súhlasu, alebo odoslaním formulára, ktorý je súčasťou poskytovania niektorej služby alebo žiadosti o cenovú cenovú ponuku, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefón za účelom komunikácie so zákazníkom, spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Použitie osobných údajov sa končí odvolaním súhlasu zákazníka so spracúvaním jeho osobných údajov, alebo uplynutím doby, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Ktoré Vaše osobné údaje spracovávame ?

– titul, meno a priezvisko

– e-mailová adresa,

– adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa a kontaktné údaje (telefónne číslo) na účely doručovania,

– ďalšie osobné údaje, ktoré nám prípadne poskytnete.

Aké údaje spracovávame v súvislosti s návštevou našej webovej stránky?

V súvislosti s návštevou našej webovej stránky sú automaticky zaznamenané nasledujúce informácie:

– IP adresa Vášho zariadenia, vrátane lokalizácie (krajina),

– dátum a čas prístupu na webstránku,

– sieť, z ktorej pristupujete,

– prehliadač a prípadne operačný systém Vášho počítača a meno Vášho poskytovateľa prístupu k internetu.

Tieto údaje sú využívané iba v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie správneho fungovania súťažnej stránky a nie sú systematicky zhromažďované, vyhodnocované a ani inak ďalej spracovávané. Tieto informácie sú automaticky zmazané v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača

Komu ďalšiemu poskytujeme Vaše osobné údaje a prečo?

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby, poskytovanie služieb webhostingu, poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,
 • služby vedenia účtovníctva,
 • právne služby.

Prenášame Vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín mimo Európskej únie. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Aké máte práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte nasledujúce práva, ktoré voči nám môžete uplatniť:

 • právo získať potvrdenie o (ne) spracovávaní Vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracovávame;
 • právo na opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané právnymi predpismi;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané príslušnými právnymi predpismi.

V prípade, že niektoré z Vašich osobných údajov spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním takýchto osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať návrh na začatie konania u dozorného úradu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Webová adresa: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Kde sa dozviete viac?

S akýmikoľvek otázkami, pripomienkami či žiadosťami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: ino@globproduction.sk

Tieto Informácie ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Informácií o ochrane osobných údajov.

V Bratislave dňa 30.6.2020

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

Napísať správu